Community mobilisation and organisation in the Eastern Cape and KwaZulu Natal provinces, South Africa.


Bevillingstype: Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt start: 4/1/2011
Projekt slut: 9/30/2013
Ansøgningsrunde: December 2010
Indsatsen forgår i
følgende lande:
South Africa
Bevilliget beløb: kr. 2,999,509.00
Samlet budget: kr. 3,437,879.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Masifundise Development Trust
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Projektets målsætninger er 1) at støtte ledere fra 90 kystsamfund i provinserne Eastern Cape og KwaZulu Natal og styrke deres kvalifikationer og viden til at mobilisere og organisere kystsam-fundene, og 2) at facilitere en organisationsopbygning, således at kystsamfundene organiseres i lokale, regionale og provinsionelle organisationsstrukturer. Den primære målgruppe er 450 ledere fra 90 lokalsamfund, heraf 50% kvinder. Den sekundære målgruppe er de omkring 44500 menne-sker fra kystsamfundene, som direkte eller indirekte vil få gavn af projektet på længere sigt. Stra-tegien bygger på 6 års erfaring fra et tilsvarende projekt, et samarbejde mellem Masifundise og Afrika Kontakt i Western og Northern Cape provinserne. Implementeringen af den nye nationale politik for landets 30.000 kystfiskere – som er et resultat af Masifundise's arbejde siden 2005 – vil blive et omdrejningspunkt for projektets aktiviteter. Kerneelementerne er vidensdeling og træning via medier, feltarbejde og workshops på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Overordnet mål:
At støtte fiskere og fiskersamfund og tilvejebringe muligheder for at influe-re, deltage i, og sikre egen social og økonomisk udvikling– herunder at del-tage aktivt i implementeringen af den kommende National Small Scale Fishing Policy og sidde med i et nationalt forum for fiskerorganisationer.

Ummidelbar mål:
1. At støtte ledere fra de 90 kystsamfund og styrke deres kvalifi-kationer og viden til at mobilisere og organisere lokalsamfun-dene. 2. At facilitere en organisationsopbygning, således at 60% af kystsamfundene ved projektets afslutning har dannet lokale organisationsstrukturer og et netværk på provinsniveau.

Målgruppe:
Den primære målgruppe er ca. 450 personer i de 90 kystsamfund (5 per område) som modtager informationsservices og som vil deltage i lokale aktiviteter, der udføres af feltarbejderne – antallet inkluderer de 180 ledere (2 per område), der deltager i workshops lokalt og nationalt. Den sekundære målgruppe er de 44.550 fiskere og deres familier i kystsamfundene som både direkte og indirekte vil få gavn af ledernes arbejde og de services der ydes. Da småfiskerne er en af de mest marginaliserede grupper i Eastern Cape og KwaZulu Natal provinserne – som er blandt de fattigste provinser i Sydafrika, retter projektet sig mod en befolkningsgruppe der er særligt ud-sat. Kønssammensætningen er 50% kvinder, 50% mænd.

Indikatorer:
I forhold til 1. målsætning: • De lokale ledere har faciliteret mobiliseringen og organisering af de lokale fiskere i de respektive kystsamfund. • Lederne i 60% af de 90 kystsamfund har organiseret månedlige møder. • Lederne i 60% af kystsamfundene har deltaget i mindst 15 mø-der med de lokale myndigheder, fiskeriforvaltning og andre re-levante institutioner. I forhold til 2. målsætning: • Ved projektets afslutning er antallet af medlemmer fra kystsamfundene steget til 1000. • I minimum 60% af kystsamfundene er organisationsstrukturer blevet etableret. • Ved projektets afslutning har de lokale ledere dannet et formelt netværk på provinsniveau.